சின்ன புத்தகத்தை எப்படி அச்சிடுவது

So, you got the small booklet size, and now you're wondering how you can print it. No worries, we're here to help!

கீழ்கண்ட குறிப்புகளைப் பின்பற்றவும்

  1. Open the PDF (preferably with the Adobe Acrobat Reader app).
  2. Click 'Print' to open the printer dialog.
  3. Select the 'One page on one side' option.
  4. Choose the 'Bind on the short edge' option.
  5. Print the booklet.

இது உங்களை உதவாவிட்டால், hello@yearcompass.com என்ற மினஞ்சல்வழியாக எங்களைத் தொடர்புக்கொள்ளுங்கள். சேர்ந்து தீர்வைக் கண்டுப்பிடிப்போம்.

உங்கள் நாள் நன்றாக அமைய வேண்டுகிறோம்.